ინდუსტრიული მემკვიდრეობა Industrial Heritage of Georgia
საერთო ქალაქი Generic city
რუსუდან მარგიშვილი Rusudan Margishvili
ლევან ხიმშიაშვილი Levan Khimshiashvili
ხიდი და კარი Bridge and door
ვაშინგტონის ქარტია 1987 Washington Charter 1987
ვენეციის ქარტია 1964 The Venice Charter 1964
ვენეციის ბიენალე 2012 Biennale Venezia 2012