დედაბოძიანი სახლის სათავეებთან Origins of Domed Pillar Houses
თბილისის გერმანული დასახლებები Tbilisi's German Settlements
მოდერნი თბილისში Art Nouveau in Tbilisi
ნიშინ კოგიოს 44-ე კონკურსი 44th Nisshin Kogyo Competition
ქალაქ თბილისის ფორუმი Tbilisi City Forum
გ.ჩახავას პავილიონები The pavilions of G.Chakhava
ინდუსტრიული მემკვიდრეობა Industrial Heritage of Georgia
ვენეციის ბიენალე 2016 Biennale Venezia 2016
საერთო ქალაქი Generic city
რუსუდან მარგიშვილი Rusudan Margishvili
ლევან ხიმშიაშვილი Levan Khimshiashvili
ხიდი და კარი Bridge and door
ვაშინგტონის ქარტია 1987 Washington Charter 1987
ვენეციის ქარტია 1964 The Venice Charter 1964
ვენეციის ბიენალე 2012 Biennale Venezia 2012